Pristojnosti in naloge pokrajin

V skladu z določilom prvega odstavka 143. člena Ustave RS je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Področja nalog pokrajine so določena z 9. (lokalne zadeve širšega pomena), 10. (naloge regionalnega pomena) in 11. (prenesene državne naloge) členom osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Ožja strokovna skupina je pripravila osnutek kataloga ‘Pristojnosti in naloge pokrajin‘ (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja pokrajin). Katalog ‘Pristojnosti in nalog pokrajin‘ omogoča pregled lokalnih zadev širšega pomena, nalog regionalnega pomena in državnih nalog, ki se bodo ob ustanovitvi prenesle v izvajanje pokrajinam. Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, nadzorni odbor pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druga telesa v pokrajini. Vsi predpisi, ki določajo oz. bodo določali pristojnosti in naloge pokrajin so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh v podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo, s predlogi sprememb in dopolnitev ter pojasnili 157 zakonov. Pregled pristojnosti občin je podan v katalogu ‘Pristojnosti in naloge občin‘.

Seznam poglavij:
I. Državna ureditev Republike Slovenije
II. Pravosodje
III. Upravno pravo
IV. Civilno pravo
V. Kazensko pravo
VI. Gospodarskopravna ureditev
VII. Javne finance
VIII. Gospodarske dejavnosti
IX. Negospodarske dejavnosti
X. Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo