Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

Na podlagi iniciative predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije g. Alojza Kovšce ter predsednikov Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandra Jevška, Združenja občin Slovenije g. Roberta Smrdelja ter Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorja Macedoni je skupina strokovnjakov, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik (Pravna fakulteta Maribor; Pravna fakulteta Ljubljana), na podlagi 121., 140. in 143. člena Ustave RS pripravila osnutek Zakona o pokrajinah /ZPok/ in osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/. S slednjima skupina strokovnjakov, ki pri projektu ustanovitve pokrajin sodelujejo ‘pro bono’, predlaga teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

Strokovna skupina je na svoji 3. seji 4. oktobra 2019 sprejela predloge in priporočila v postopku priprave osnutkov pokrajinske zakonodaje. Ob navedenem so članice in člani strokovne skupine podali ločena mnenja k osnutku pokrajinske zakonodaje.

Ožja strokovna skupina je na izhodiščih Zakona o prenosu nalog v pristojnosti pokrajin /ZPNPP/ (2008) ter upoštevaje veljavno zakonodajo pripravila osnutek kataloga ‘Pristojnosti in nalog pokrajin‘.

Z namenom doseganja čim širšega družbenega konsenza pri oblikovanju pokrajin kot razvojnih entitet Vas vabimo, da s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami sodelujete pri pripravi predloga Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ (info@pokrajine.si), ki ga bo po zaključeni javni obravnavi, v skladu z določili 97. člena Ustave Republike Slovenije, predložil Državni svet RS v sprejem Državnemu zboru RS.

Slika: Predlagane teritorialne členitve Slovenije na 10 pokrajin s posebnim statusom Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor

Strokovni posvet ‘Pokrajine v Sloveniji’

Državni svet Republike Slovenije je 17. oktobra 2019, skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije pripravil posvet z naslovom Pokrajine v Sloveniji. Posnetek posveta je dostopen na spletni strani Državnega sveta RS. več …

Posvet pri predsedniku: “Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 4. novembra 2019 v Predsedniški palači priredil posvet, kjer se je z uglednimi gosti posvetoval ali »Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?«. Ustava Republike Slovenije v 143. členu namreč določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Po skoraj 10 letih premora bila to prva priložnost za ponovno soočenje najvišjih predstavnikov politike in stroke o možnostih uvedbe pokrajin v Sloveniji. več … (video posnetek posveta)