Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

Na podlagi iniciative predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije g. Alojza Kovšce ter Skupnosti občin Slovenije , Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije je skupina strokovnjakov, na podlagi 121., 140. in 143. člena Ustave RS pripravila osnutke pokrajinske zakonodaje, in sicer: Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ s katalogom ‘Pristojnosti in naloge pokrajin‘ in osnutek Zakon o financiranju pokrajin /ZFPok/, ki so dostopni v zborniku ‘Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)’. Z osnutki pokrajinske zakonodaje skupina strokovnjakov, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, predlaga teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11.11.2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

  • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/,
  • osnutkom Zakona o pokrajinah /ZPok/ s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
  • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/.

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku ‘Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)‘. Državni svet Republike Slovenije je pozval občinske svete slovenskih občin, da se do 1. marca 2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si.

Z namenom, da se zainteresirana javnost dodobra seznani z obsežnim in kompleksnim gradivom, v katerem je zajet osnutek pokrajinske zakonodaje, smo pripravili hitri pregled njegove vsebine skozi oči stroke.

Z namenom doseganja čim širšega družbenega konsenza pri oblikovanju pokrajin kot razvojnih entitet Vas vabimo, da s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami sodelujete pri pripravi predloga Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ s katalogom ‘Pristojnosti in nalog pokrajin‘ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ (info@pokrajine.si), ki jih bo po predstavitvi na občinskih svetih občin v okviru sodelovanja občin pri pripravi pokrajinske zakonodaje (143. člen Ustave RS) ter izvedeni javni obravnavi, v skladu z določili 97. člena Ustave Republike Slovenije, predložil Državni svet RS v sprejem Državnemu zboru RS.

Slika: Predlogi grbov in zastav bodočih slovenskih pokrajin (avtor: Aleksander Hribovšek, Grboslovje.si)

Slika: Predlagane teritorialne členitve Slovenije na 10 pokrajin s posebnim statusom Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor

Strokovni posvet ‘Pokrajine v Sloveniji’

Državni svet Republike Slovenije je 17. oktobra 2019, skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije pripravil posvet z naslovom Pokrajine v Sloveniji. Posnetek posveta je dostopen na spletni strani Državnega sveta RS. več …

Posvet pri predsedniku: “Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 4. novembra 2019 v Predsedniški palači priredil posvet, kjer se je z uglednimi gosti posvetoval ali »Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?«. Ustava Republike Slovenije v 143. členu namreč določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Po skoraj 10 letih premora bila to prva priložnost za ponovno soočenje najvišjih predstavnikov politike in stroke o možnostih uvedbe pokrajin v Sloveniji. več … (video posnetek posveta)