Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

Na podlagi iniciative predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije g. Alojza Kovšce ter predsednikov Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksandra Jevška, Združenja občin Slovenije g. Roberta Smrdelja ter Združenja mestnih občin Slovenije mag. Gregorja Macedoni je skupina strokovnjakov, na podlagi 121., 140. in 143. člena Ustave RS pripravila osnutek Zakona o pokrajinah /ZPok/ s katalogom ‘Pristojnosti in naloge pokrajin‘ in osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/. S slednjima skupina strokovnjakov, ki jo vodi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, predlaga teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise, sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

Ožja strokovna skupina je k Zakonu o pokrajinah /ZPok/ pripravila osnutek kataloga ‘Pristojnosti in naloge pokrajin’ (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja pokrajin). Katalog ‘Pristojnosti in naloge pokrajin’ omogoča pregled lokalnih zadev širšega pomena, nalog regionalnega pomena in državnih nalog, ki se bodo ob ustanovitvi prenesle v izvajanje pokrajinam. Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, nadzorni odbor pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druga telesa v pokrajini. Vsi predpisi, ki določajo oz. bodo določali pristojnosti in naloge pokrajin so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh v podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo, s predlogi sprememb in dopolnitev ter pojasnili 157 zakonov na 900 straneh. Pregled pristojnosti in nalog občin po 164 zakonih je podan v katalogu ‘Pristojnosti in naloge občin‘.

Z namenom doseganja čim širšega družbenega konsenza pri oblikovanju pokrajin kot razvojnih entitet Vas vabimo, da s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami sodelujete pri pripravi predloga Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ s katalogom ‘Pristojnosti in nalog pokrajin‘ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ (info@pokrajine.si), ki jih bo po predstavitvi na občinskih svetih občin v okviru sodelovanja občin pri pripravi pokrajinske zakonodaje (143. člen Ustave RS) ter izvedeni javni obravnavi, v skladu z določili 97. člena Ustave Republike Slovenije, predložil Državni svet RS v sprejem Državnemu zboru RS.

Slika: Predlagane teritorialne členitve Slovenije na 10 pokrajin s posebnim statusom Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor

Strokovni posvet ‘Pokrajine v Sloveniji’

Državni svet Republike Slovenije je 17. oktobra 2019, skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije pripravil posvet z naslovom Pokrajine v Sloveniji. Posnetek posveta je dostopen na spletni strani Državnega sveta RS. več …

Posvet pri predsedniku: “Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 4. novembra 2019 v Predsedniški palači priredil posvet, kjer se je z uglednimi gosti posvetoval ali »Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?«. Ustava Republike Slovenije v 143. členu namreč določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Po skoraj 10 letih premora bila to prva priložnost za ponovno soočenje najvišjih predstavnikov politike in stroke o možnostih uvedbe pokrajin v Sloveniji. več … (video posnetek posveta)