Pristojnosti in naloge pokrajin: Gospodarskopravna ureditev

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

VI. Gospodarskopravna ureditev

VI/1 Družbe, podjetja, zadruge, skladi
VI/1/1 Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
VI/1/2 Zakon o javnih skladih /ZJS-1/
VI/1/3 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega značaja /ZSRR-2/
VI/1/4 Zakon o socialnem podjetništvu /ZSocP/
VI/1/5 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/

VI/2 Finančni predpisi
VI/2/1 Računovodstvo in revizija
VI/2/1/1 Zakon o računovodstvu /ZR/
VI/2/2 Plačilni promet
VI/2/2/1 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-1/
VI/2/2/2 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih /ZPlaSSIED/
VI/2/3 Varstvo konkurence
VI/2/3/1 Zakon o kontroli cen /ZKC/
VI/2/3/2 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence /ZPomK-1/