Pristojnosti in naloge pokrajin: Upravno pravo

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

III. Upravno pravo

III/1 Osebna stanja, prebivalstvo, državljanstvo, tujci
III/1/1 Zakon o državljanstvu Republike Slovenije /ZDRS/
III/1/2 Zakon o prijavi prebivališča /ZPPreb-1/
III/1/3 Zakon o osebni izkaznici /ZOIzk-1/
III/1/4 Zakon o tujcih /ZTuj-2/
III/1/5 Zakon o matičnem registru /ZMatR/
III/1/6 Zakon o osebnem imenu /ZOI-1/
III/1/7 Zakon o potnih listinah /ZPLD-1/
III/1/8 Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/
III/1/9 Zakon o evidenci volilne pravice /ZEVP-2/
III/1/10 Zakon o nadzoru državne meje /ZNDM-2/

III/2 Politične stranke, društva, verske skupnosti
III/2/1 Zakon o mladinskih svetih /ZMS/
III/2/2 Zakon o političnih strankah /ZPolS/
III/2/3 Zakon o ustanovah /ZU/
III/2/4 Zakon o volilni in referendumski kampanji /ZVRK/
III/2/5 Zakon o društvih /ZDru-1/
III/2/6 Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju /ZJIMS/
III/2/7 Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/*

III/3 Javni shodi, prireditve
III/3/1 Zakon o javnih zbiranjih /ZJZ/

III/4 Orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki
III/4/2 Zakon o orožju /ZOro-1/
III/4/3 Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih /ZEPI/

III/5 Inšpekcije
III/5/1 Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/
III/5/2 Zakon o tržni inšpekciji /ZTI/

III/6 Upravni postopek in upravne takse
III/6/1 Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
III/6/2 Zakon o upravnih taksah /ZUT/

* Pregled pristojnosti in nalog bo dodan po pripravi osnutka zakona.