Pristojnosti in naloge pokrajin: Kazensko pravo

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

V. Kazensko pravo

V/1 Kazenski postopek
V/1/1 Zakon o zaščiti prič /ZZPrič/

V/2 Izvrševanje kazenskih sankcij
V/2/1 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij /ZIKS-1/
V/2/2 Zakon o pomilostitvi /ZPom/
V/2/3 Zakon o probaciji /ZProb/

V/3 Prekrški
V/3/1 Zakon o prekrških /ZP-1/