Pristojnosti in naloge pokrajin: Pravosodje

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

II. Pravosodje

II/1 Državno tožilstvo in državno odvetništvo
II/1/1 Zakon o državnem tožilstvu /ZDT-1/
II/1/2 Zakon o državnem odvetništvu /ZDOdv/

II/2 Odvetništvo in notariat
II/2/1 Zakon o notariatu /ZN/

II/3 Upravni spor
II/3/1 Zakon o upravnem sporu /ZUS-1/

II/4 Izvršba in zavarovanje
II/4/1 Zakon o izvršbi in zavarovanju /ZIZ/

II/5 Nepravdni postopek
II/5/1 Zakon o nepravdnem postopku /ZNP-1/