Pristojnosti in naloge pokrajin: Civilno pravo

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

IV. Civilno pravo

IV/1 Splošni predpisi
IV/1/1 Stanovanjski zakon /SZ-1/
IV/1/2 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

IV/2 Družinsko pravo
IV/2/1 Zakon o preprečevanju nasilja v družini /ZPND/
IV/2/2 Družinski zakonik /DZ/