Pristojnosti in naloge pokrajin: Javne finance

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

VII. Javne finance

VII/1 Splošni predpisi
VII/1/1 Zakon o javnih financah /ZJF/
VII/1/2 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/
VII/1/3 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/
VII/1/4 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

VII/2 Javni odhodki
VII/2/1 Financiranje države in samoupravnih lokalnih skupnosti
VII/2/1/1 Zakon o financiranju pokrajin /ZFPok/*
VII/2/2 Javno naročanje
VII/2/2/1 Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/
VII/2/2/2 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/

* Pregled pristojnosti in nalog zakona bo dodan po pripravi osnutka zakona.