Pristojnosti in naloge pokrajin: Negospodarske dejavnosti

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

IX. Negospodarske dejavnosti

IX/1 Splošni predpisi
IX/1 Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika /ZUSZJ/
IX/1/1 Zakon o zavodih /ZZ/
IX/1/2 Zakon o prostovoljstvu /ZProst/

IX/2 Vzgoja, izobraževanje in šport
IX/2/1 Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/
IX/2/2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/
IX/2/3 Zakon o gimnazijah /ZGim/
IX/2/4 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/
IX/2/5 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju /ZVSI/
IX/2/6 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD/
IX/2/7 Zakon o visokem šolstvu /ZViS/
IX/2/8 Zakon o športu /ZSpo-1/

IX/3 Kultura in umetnost
IX/3/1 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/

IX/3/2 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/
IX/3/3 Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/
IX/3/4 Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/
IX/3/5 Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/

IX/4 Narava in okolje
IX/4/1 Zakon o ohranjanju narave /ZON/
IX/4/2 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/
IX/4/3 Zakon o vodah /ZV-1/
IX/4/4 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/
IX/4/5 Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/
IX/4/6 Zakon o gasilstvu /ZGas/
IX/4/7 Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/

IX/5 Urejanje prostora
IX/5/1 Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/*
IX/5/2 Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/
IX/5/3 Zakon o vojnih grobiščih /ZVG/

IX/6 Geodetska dejavnost
IX/6/1 Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/
IX/6/2 Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu /ZDGRS/

IX/7 Javno obveščanje
IX/7/1 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
IX/7/2 Zakon o medijih /ZMed/
IX/7/3 Zakon o Radioteleviziji Slovenije /ZRTVS-1/

IX/8 Statistika
IX/8/1 Zakon o državni statistiki /ZDSta/

IX/9 Nevladne organizacije
IX/9/1 Zakon o nevladnih organizacijah /ZNOrg/

IX/10 Humanitarna pomoč
IX/10/1 Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije /ZMRSHP/

* Pregled pristojnosti in nalog pokrajin bo dodan po pripravi osnutka zakona.