Pristojnosti in naloge pokrajin: Gospodarske dejavnosti

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

VIII. Gospodarske dejavnosti

VIII/1 Podjetništvo
VIII/1/1 Zakon o Poslovnem registru Slovenije /ZPRS-1/

VIII/2 Energetika
VIII/2/1 Energetski zakon /EZ-1/

VIII/3 Rudarstvo
VIII/3/1 Zakon o rudarstvu /ZRud-1/

VIII/4 Gradbeništvo
VIII/4/1 Gradbeni zakon /GZ/

VIII/5 Promet in zveze
VIII/5/1 Zakon o prevozih v cestnem prometu /ZPCP-2/
VIII/5/2 Zakon o motornih vozilih /ZMV/
VIII/5/3 Zakon o cestah /ZCes-1/
VIII/5/4 Zakon o letalstvu /ZLet/
VIII/5/5 Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/
VIII/5/6 Zakon o voznikih /ZVoz-1/
VIII/5/7 Zakon o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/
VIII/5/8 Zakon o dajatvah za motorna vozila /ZDajMV/

VIII/6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lov
VIII/6/1 Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/
VIII/6/2 Zakon o gozdovih /ZG/
VIII/6/3 Zakon o zaščiti živali /ZZZiv/
VIII/6/4 Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/
VIII/6/5 Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/
VIII/6/6 Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/
VIII/6/7 Zakon o agrarnih skupnostih /ZAgrS/
VIII/6/8 Zakon o sladkovodnem ribištvu /ZSRib/
VIII/6/9 Zakon o morskem ribištvu /ZMR-2/
VIII/6/10 Zakon o živinoreji /ZŽiv/
VIII/6/11 Zakon o vinu /ZVin/
VIII/6/12 Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije /ZKGZ/


VIII/7 Gostinstvo in turizem
VIII/7/1 Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/

VIII/8 Investicije
VIII/8/1 Zakon o spodbujanju investicij /ZSInv/