Pristojnosti in naloge pokrajin: Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

X. Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

X/1 Delovna razmerja
X/1/1 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno /ZPDZC-1/


X/2 Varstvo pri delu
X/2/1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/

X/3 Zdravstveno varstvo
X/3/1 Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/

X/3/2 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/
X/3/3 Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog /ZPUPD/
X/3/4 Zakon o omejevanju uporabe alkohola /ZOPA/

X/4 Vojni veterani in invalidi
X/4/1 Zakon o vojnih veteranih /ZVV/
X/4/2 Zakon o vojnih invalidih /ZVojI/

X/5 Invalidi
X/5/1 Zakon o izenačenju možnosti invalidov /ZIMI/

X/6 Socialno varstvo
X/6/1 Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
X/6/2 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/