Pristojnosti in naloge pokrajin: Državna ureditev Republike Slovenije

Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, pokrajinsko upravo, svet občin in druge organe oziroma telesa v pokrajini. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo (oz. jih bodo določali), s predlogi sprememb in dopolnitev zakonov.

I. Državna ureditev Republike Slovenije

I/1 Ustavna ureditev
I/1/1 Splošni državni akti, simboli in prazniki
I/1/1/1 Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi /ZGZH/

I/1/1/2 Zakon o javni rabi slovenščine /ZJRS/
I/1/1/3 Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije /ZOdl/
I/1/1/4 Zakon o odlikovanju častni znak Republike Slovenije /ZOdlZS/
I/1/1/5 Zakon o referendumu in ljudski iniciativi /ZRLI/
I/1/2 Človekove pravice in temeljne svoboščine
I/1/2/1 Zakon o mednarodni zaščiti /ZMZ-1/
I/1/2/2 Zakon o varstvu pred diskriminacijo /ZVarD/
I/1/2/3 Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji /ZRomS-1/
I/1/2/4 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih /ZSNS/
I/1/2/5 Zakon o varuhu človekovih pravic /ZVarCP/
I/1/2/6 Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj meja /ZORSSZNM/
I/1/2/7 Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb /ZZZRO/
I/1/3 Ustavnost in zakonitost
I/1/3/1 Zakon o uradnem listu Republike Slovenije /ZUL/

I/2 Organi Republike Slovenije
I/2/1 Državni zbor
I/2/1/1 Zakon o volitvah v državni zbor /ZVDZ/
I/2/2 Državni svet
I/2/2/1 Zakon o državnem svetu /ZDSve/
I/2/3 Uprava
I/2/3/1 Zakon o državni upravi /ZDU-1/
I/2/3/2 Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
I/2/3/3 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
I/2/3/4 Zakon o javnih agencijah /ZJA/
I/2/3/5 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/
I/2/4 Ustavno sodišče
I/2/4/1 Zakon o ustavnem sodišču Republike Slovenije /ZUstS/
I/2/5 Računsko sodišče
I/2/5/1 Zakon o računskem sodišču /ZRacS-1/
I/2/6 Notranje zadeve
I/2/6/1 Zakon o nalogah in pooblastilih policije /ZNPPol/
I/2/6/2 Zakon o tajnih podatkih /ZTP/
I/2/6/3 Zakon o organiziranosti in delu policije /ZODPol/
I/2/7 Obramba
I/2/7/1 Zakon o obrambi /ZObr/

I/3 Lokalna samouprava
I/3/1 Zakon o pokrajinah /ZPOk/
I/3/2 Zakon o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/