Objave

Svet Zasavske regije – pripombe na predlog Zakona o pokrajinah /ZPok/

Svet Zasavske regije se je dne 9.9.2019 sestal na svoji 89. redni seji, na kateri je med drugim obravnaval tudi predlog Zakona o pokrajinah. Po obravnavi predloga zakona je zavzel stališče, da se ne strinja z zakonsko rešitvijo, da se Zasavje uvrsti v pokrajino Južno Štajersko. Zasavje namreč predstavlja zgodovinsko in geografsko celoto, zato svet regije podpira predlog, da se ustanovi Zasavska pokrajina, ki bo obsegala občine Hrastnik, Litijo, Trbovlje in Zagorje ob Savi, na osnovi obstoječe statistične oziroma razvojne regije.

Funkcionalne regije kot podlaga za ustanovitev pokrajin (doc. dr. Samo Drobne) (dopolnjena študija z dne 28.8.2019)

Avtor doc. dr. Samo Drobne je pripravil študijo funkcionalnih regij v Sloveniji, ki lahko služijo kot podlaga za oblikovanje pokrajin. Funkcionalne regije lahko razumemo kot posplošitev tokov – najpogosteje tokov delovne mobilnosti – in drugih funkcionalnih povezav v prostoru in času.

Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/

Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ je bil pripravljen in obravnavan v ožji strokovni skupini v sestavi izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Samo Drobne, izr. prof. dr. Borut Holcman, prof. dr . Franc Grad, prof. dr. Ciril Ribičič, prof. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Jurij Toplak, prof. dr. Miro Haček, izr. prof. dr. Gorazd Trpin in prof. dr. Saša Zagorc.