prof. dr. Polonca Kovač

Fakulteta za upravo Ljubljana

Dr. Polonca Kovač je od leta 2018 redna profesorica za področje upravnega prava in javne uprave, ki se ukvarja predvsem z upravnim procesnim pravom ter reformami in evropeizacijo javne uprave. Od leta 2003 je zaposlena na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, pred tem na Ministrstvu za notranje zadeve in v Upravni enoti Kranj.

V disertaciji, ubranjeni leta 2005 na Pravni fakulteti v Ljubljani, je obravnavala razvoj javnih pooblastil. Je (so)avtorica in urednica vrste monografij (Transparency Laws in Action 2019, Komentar Ustave RS 2011 in 2019, PAR in the New EU MS 2017, Inšpekcijski nadzor 2016, Upravno-procesne dileme o ZUP 2010, 2012 in 2015, Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011 itd.), učbenikov ter glavna urednica znanstvene revije Central European Public Administration Review. Je prejemnica priznanj za pedagoško in raziskovalno odličnost v l. 2008, 2014–2018. Stalno sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah ter seminarjih doma in v tujini ter pri pripravi predpisov (ZDU-1, ZUP, ZDavP-2, UUP, ZIN idr.). Je članica znanstvenega sveta za družboslovje, področje Pravo, pri ARRS in na FU članica raziskovalne programske skupine o razvoju upravnega sistema v RS v EU 2004–2024 in več temeljnih in ciljnih projektov na evropski ravni in pri ARRS. Opravljala je oz. še več vodstvenih in upravljavskih funkcij, npr. predsednica in nadalje članica Uradniškega sveta, predsednica in članica različnih univerzitetnih in fakultetnih komisij, vodja fakultetnih centrov za usposabljanje in svetovanje ter pedagoško odličnost, članica senata. Je članica upravnega odbora NISPAcee, zveze inštitutov in šol za javno upravo v vzhodni in srednji Evropi, sodirektorica skupine pri European Group of Public Administration o pravu in javni upravi, članica Research Network of European Administrative Law in European Law Institute ter deluje kot ekspertinja Svetovne banke, OECD, SIGMA in ReSPA