prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Dr. Matjaž Mikoš je redni profesor za področje hidrologije in redni profesor za področje inženirske hidrotehnike. Zaposlen je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2009 dekan fakultete. S svojim znanstveno-raziskovalnim, razvojnim in strokovnim delom prispeva v zakladnico znanj in k reševanju problemov na področju urejanja vodotokov in hudourniških območij, varstva pred zemeljskimi plazovi, je tudi aktiven strokovnjak na področju celovitega upravljanja voda na ravni porečij in zmanjševanje tveganj ob naravnih in drugih nesrečah. Svoje znanstvene in strokovne prispevke objavlja v odmevnih znanstvenih revijah s faktorjem vpliva in domači strokovni literaturi kot tudi na mednarodnih in domačih konferencah. Sodeloval je pri številnih domačih in mednarodnih projektih ter na mednarodnih in domačih znanstvenih in strokovnih posvetovanjih. Opravlja različne funkcije v mednarodnem prostoru, kot je mesto podpredsednika Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove s sedežem v Kyotu na Japonskem in članstvo v Znanstveno-tehničnem odboru Mednarodnega raziskovalnega združenja INTERPRAEVENT s sedežem v Celovcu v Avstriji, ki je usmerjeno v preventivno delovanje na področju varstva pred plazovi, poplavami in hudourniki. Obenem je član uredniških odborov mednarodnih SCI revij Landslides in Hydrology and Earth System Sciences. V Sloveniji je od leta 2016 predstojnik Unescove katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani, od leta 2018 podpredsednik Inženirske akademije Slovenije in član njenega odbora za energetiko ter v letih 2014-2019 predsednik Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.