zasl. prof. dr. Albin Igličar

Pravna fakulteta Ljubljana

Prof. dr. Albin Igličar, rojen 1947 leta, je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1978 izvoljen za docenta,  potem izrednega profesorja in leta 1988 za rednega profesorja za predmeta sociologija prava ter zakonodajni proces in nomotehnika. V letih 1991 do 1993 je opravljal funkcijo dekana. Leta 2015 mu je Senat Univerze v Ljubljani podelil naslov zaslužni profesor.

Pri osamosvojitvenem procesu Slovenije je sodeloval pri pripravi t. i. sociološke oziroma pisateljske ustave v letu 1988 (Gradivo za slovensko ustavo) ter nato deloval kot član strokovne skupine ustavne komisije za slovensko ustavo iz leta 1991 in njenih kasnejših sprememb. Prav tako je bil član strokovnih komisij za pripravo nove zakonodaje s področja lokalne samouprave, visokega šolstva, lobiranja in državnozborskega poslovnika.  V letih 2004 – 2009  je bil član Sodega sveta Republike Slovenije, od leta 2015 dalje je član Uradniškega sveta RS.

Na pedagoškem in  znanstvenoraziskovalnem področju je izoblikoval predmet sociologija prava v študijskem programu ljubljanske pravne fakultete. V tem okviru se ukvarja predvsem z vprašanji socialnih izvorov in socialnih učinkov pravnih norm v povezavi s teoretičnimi izhodišči sociologije prava ter problematiko delovanja zakonodajnih, pravosodnih in upravnih institucij ter nomotehniko. Ob preko štiristo člankih in razpravah v domačem in tujem  revialnem tisku, so njegova najpomembnejša monografska knjižna dela iz zadnjega obdobja:, Pravo in družba, ur., GV Založba, Ljubljana 2000 in druga spremenjena in dopolnjena izdaja 2014, Zakonodajni proces z osnovami nomotehnike, PF, Ljubljana 2004, The Outline of Sociology of Law, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2013, Pogledi sociologije prava, GV Založba, Ljubljana 2009, ponatis 2012 in 1017 ter druga dopolnjena izdaja v soavtorstvu s Štajnpihler Božičem 2018, Zakonodajna dejavnost, GV Založba, Ljubljana 2011.