dr. Matjaž Geršič

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Geografski inštitut Antona Melika

Dr. Matjaž Geršič je znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njegovo glavno raziskovalno področje so zemljepisna imena, ukvarja pa se tudi s pokrajinsko identiteto prebivalcev Slovenije. Kot predsednik Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije je član UNGEGN-a (Skupine izvedencev Organizacije združenih narodov za zemljepisna imena). V okviru tega strokovnega telesa OZN je posebej aktiven v Delovni skupini za eksonime (Working Group on Exonyms) in v Vzhodnosrednjeevropskem in jugovzhodnoevropskem jezikovno-zemljepisnem oddelku (East Central and South-East Europe Division). Je tudi član Izvršnega odbora Zveze geografov Slovenije, tajnik Komisije za rabo tal in spremembe rabe tal pri Mednarodni geografski zvezi (IGU) in član nekaterih drugih združenj. Od leta 2018 je pomočnik predstojnika Geografskega inštituta. Njegova bibliografija obsega preko 20 znanstvenih in strokovnih člankov ter preko 60 ostalih enot.