Naloge regionalnega pomena

Z 10. členom (naloge regionalnega pomena) osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ je določeno, da pokrajina kot izvirne naloge opravlja z zakonom določene naloge regionalnega pomena, in sicer:

 1. pripravlja in sprejema dolgoročne strateške razvojne dokumente za pospeševanje razvojne odličnosti na ekonomskem, okoljskem in socialnem področju ter določa cilje regionalnega razvoja in zagotavlja skladen razvoj celotnega območja pokrajine in zagotavlja koherentnost oblikovanja regionalnih razvojnih politik s Strategijo razvoja Slovenije, sprejema regionalni razvojni program in ukrepe za izvajanje regionalnega razvojnega programa;
 2. pripravlja in sprejema regionalne prostorske akte kot podlage za pripravo izvedbenih dokumentov na lokalni ravni;
 3. sprejema načrte razvoja prometnega sistema v pokrajini in izvaja programe ukrepov na področju cestnega prometa, gradi in vzdržuje pokrajinske ceste, določa prometno ureditev na pokrajinskih cestah in površinah za mirujoči promet pokrajinskega pomena, izvaja naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu, ter ureja plovbo na celinskih vodah;
 4. načrtuje politiko in sprejema programe za pospeševanje gospodarskega razvoja, razvoja turizma in zagotavlja izvajanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in turizma;
 5. sprejema energetski koncept pokrajine, koordinira lokalne energetske koncepte in izvaja programe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije;
 6. sodeluje pri načrtovanju strukturne kmetijske politike in izvaja ukrepe državnih pomoči regionalnega pomena ter sodeluje pri pripravi programa za razvoj podeželja in ribištva;
 7. sprejema stanovanjski program za izvajanje stanovanjske politike regionalnega pomena, zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj in stanovanjskih stavb;
 8. izvaja zemljiško politiko regionalnega pomena;
 9. sprejema in izvaja programe varstva okolja, varstva naravnih vrednot in programe upravljanja voda za izvajanje storitev upravljanja voda ter sprejema ukrepe varstva okolja;
 10. sprejema programe razvoja visokega šolstva in raziskav regionalnega pomena ter ustanavlja regionalne znanstvene in izobraževalne institucije;
 11. sprejema in izvaja regionalne programe razvoja šolstva in športa ter na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter športa določa izvajalcev programov, ustanavlja in financira vzgojne izobraževalne zavode ter zavode s področja športa;
 12. sprejema in izvaja program zdravstvenega varstva, ustanavlja javne bolnišnice regionalnega pomena in zagotavlja njihovo mrežo na območju pokrajine, sprejema programe na področju preprečevanja uporabe prepovedanih drog in obravnave uživalcev prepovedanih drog, programe njihovega zdravljenja in socialne rehabilitacije, zagotavlja izvajanje ukrepov na področju javnega zdravja, usklajuje nujno medicinsko pomoč, zagotavlja izvajanje specialističnega zdravljenja, ustanovi svet za zdravje in zavod za zdravstveno varstvo;
 13. načrtuje in organizira socialnovarstvene storitve in programe s področja dela, družine in socialnega varstva;
 14. sprejema programe razvoja kulturnih dejavnosti in izvaja ukrepe za zagotavljanje javnega interesa za kulturo, zagotavlja naloge območnih knjižnic, regionalne naloge sklada za kulturne dejavnosti in ustanavlja javne zavode na področju kulture (pokrajinski arhivi, muzeji in galerije, poklicna gledališča, restavratorska središča, zavod za upravljanje dediščine in kulturnih spomenikov ter za upravljanje javne kulturne infrastrukture);
 15. sprejema programe in izvaja ukrepe zaščite in reševanja, usmerja osebno in vzajemno zaščito z organiziranjem svetovalne službe, določa posebne ukrepe varstva pred požarom ter razglaša povečano požarno ogroženost in zagotavlja prenos opozoril, napotil ali prepovedi prebivalstvu med povečano požarno ogroženostjo in ob velikih požarih, organizira, opremlja in vodi sile za zaščito, ocenjuje ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč na območju pokrajine ter načrtuje izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter ocenjuje škodo, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, sprejme z zakonom določene ukrepe za varstvo pred utopitvami;
 16. načrtuje in izvaja ukrepe za integracijo tujcev, zagotavlja mrežo pomoči pri integraciji;
 17. ureja in opravlja druge naloge regionalnega pomena, ki se določijo z zakonom.