Javna razprava o pristojnostih in nalogah pokrajin

This event has ended

Ožja strokovna skupina je k Zakonu o pokrajinah /ZPok/ pripravila osnutek kataloga ‘Pristojnosti in naloge pokrajin’ (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja pokrajin). Katalog ‘Pristojnosti in naloge pokrajin’ omogoča pregled lokalnih zadev širšega pomena, nalog regionalnega pomena (pregled nalog) in državnih nalog (pregled nalog), ki se bodo ob ustanovitvi prenesle v izvajanje pokrajinam. Pristojnosti in naloge organov pokrajin so podane posebej za pokrajinski svet, predsednika pokrajine, nadzorni odbor pokrajine, svet občin, pokrajinsko upravo in druga telesa v pokrajini. Vsi predpisi, ki določajo oz. bodo določali pristojnosti in naloge pokrajin so razdeljeni v 10 osnovnih poglavij in v okviru teh v podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo, s predlogi sprememb in dopolnitev ter pojasnili 157 zakonov. 

Z namenom doseganja čim širšega družbenega konsenza pri oblikovanju pokrajin kot razvojnih entitet Vas vabimo, da s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami sodelujete pri pripravi predloga Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/ s katalogom ‘Pristojnosti in nalog pokrajin‘ in Zakona o financiranju pokrajin in občin /ZFPokO/ (info@pokrajine.si), ki ga bo po zaključeni javni obravnavi, v skladu z določili 97. člena Ustave Republike Slovenije, predložil Državni svet RS v sprejem Državnemu zboru RS.