Prenesene državne naloge

Z 11. členom (prenesene državne naloge) osnutka Zakona o pokrajinah /ZPok/ je določeno, da pokrajina izvršuje naloge iz državne pristojnosti, ki se določijo z zakonom, in se nanašajo na upravne naloge s področja gospodarstva, turizma in gostinstva, kmetijstva, razlastitev in služnosti v javnem interesu, upravnih dovoljenj za poseganje v prostor, graditev in uporabo zgrajenih objektov ter vodenja registrov na stanovanjskem področju.

Ob navedenem pokrajina naloge inšpekcijskega nadzora iz državne pristojnosti in sicer naloge:

  • gradbenih inšpektorjev po zakonu, ki ureja gradnjo,
  • inšpektorjev za okolje in naravo po zakonih, ki urejajo varstvo okolja, varstvo voda, ohranjanje narave in ravnanja z genetsko spremenjenimi organizmi,
  • tržnih inšpektorjev po zakonih, ki urejajo varstvo potrošnikov, potrošniške kreditov, splošno varnost proizvodov in tehnične zahteve za proizvode in o ugotavljanju skladnosti,
  • inšpektorjev nadzora delovnih razmerij po zakonih, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanja doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju ter stavke,
  • inšpektorjev nadzora varnosti in zdravja pri delu po zakonih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in omejevanje porabe alkohola,
  • inšpektorjev za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po zakonih, ki urejajo kmetijstvo, živinorejo, kmetijska zemljišča, semenski material kmetijskih rastlin, varstvo novih sort rastlin, fitofarmacevtska sredstva, mineralna gnojila, gensko spremenjene organizme, zdravstveno varstvo rastlin, semenski material kmetijskih rastlin, gozdove, gozdni reprodukcijski material, ohranjanje narave, varstvo okolja, zaščito živali, lovstvo in divjad, morsko ribištvo, sladkovodno ribištvo, veterinarskih merilih skladnosti, krmo, ionizirajoče sevanje, vino in druge proizvode iz grozdja in vino,
  • inšpektorjev za ceste po zakonu, ki ureja javne ceste, in zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa.

Pokrajina opravlja naloge iz državne pristojnosti, ki ji jih z zakonom prenese država v izvrševanje. Z zakonom ali uredbo se lahko določi, da pokrajine opravljajo posamezne prenesene naloge iz državne pristojnosti za območje vse države. Pokrajina mora zagotoviti opravljanje prenesenih nalog iz državne pristojnosti na način, s katerim se za prebivalce ne bo zmanjšala dostopnost do upravnih storitev.